0 utviklingstillatelser for «Salmon Zero», ytterligere tre andre avklaringer

Nyheter
814

Eide Fjordbruk søkte om tre utviklingstillatelser for konseptet «Salmon Zero», men får ingen. Marine Harvest, Cermaq og Norway Royal Salmon har fått avklaringer rundt sine konsept.

Det kommer frem i et vedtak gjort av Fiskeridirektoratet.

I følge søknaden fra Eide Fjordbruk går konseptet ut på miljøvennlig, kostnadseffektivt og bærekraftig oppdrett i helt lukkede sjøanlegg med full resirkulering av produksjonsvann.

Fiskeridirektoratet skriver i sitt vedtak om avslag, at det omsøkte
prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

«En helhetlig vurdering av søknaden og ettersendt dokumentasjon tilsier at sammensetningen av komponenter som utgjør konseptet Salmon Zero kan anses å innebære et nyhetselement. Prosjektet innebærer likevel i stor grad naturlig videreutvikling, sammensetning og tilpasning av allerede tilgjengelig utstyr og teknologi», skriver direktoratet i sin vurdering av konseptet «Salmon Zero.»

Delvis avslag for «iFarm»
Cermaq fikk i slutten av oktober melding fra Fiskeridirektoratet om at det høyteknologiske konseptet «iFarm» falt innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Nå har de fått delvis avslag på sin søknad om ti utviklingskonsesjoner for konseptet.

iFarm.

«iFarm» er et konsept som vil benytte en sensorenhet med maskinsyn som individ gjenkjenner fisken basert på fiskens prikkmønster. Antall fisk, fiskens størrelse, antall lus og flere sykdomstegn skal registreres, og hver fisk vil få sin egen journal og kan følges gjennom hele livsløpet i sjøen. Fiskene skal kunne frasorteres til egne merder ut fra de registreringene som gjøres.

I sitt vedtak om «iFarm» skriver Fiskeridirektoratet at de avslår søknaden for seks av ti tillatelser, men vil gå videre med behandling av søknaden begrenset oppad til fire tillatelser på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse. Ifølge direktoratet vil fire tillatelser gi tilstrekkelig fleksibilitet til å utvikle den aktuelle teknologien og foreta en utprøving av det nye konseptet i kommersiell skala.

Opprettholder vedtak for Marine Harvest
Marine Harvest har også fått delvis avslag på konseptet «Marine Donut», som er en lukket, smultringformet merdkonstruksjon i sjø.

Marine Donut.

Opprinnelig var det søkt om åtte utviklingskonsesjoner. Marine Harvest fikk delvis avslag 7. juli. Begrunnelsen var at Fiskeridirektoratet anså det som tilstrekkelig å tildele biomasse til uttesting av én produksjonsenhet for å oppnå «fullskala prøveproduksjon» i samsvar med formålet med utviklingstillatelsene.

Marine Harvest valgte å klage på denne avgjørelsen, og primære anførsel var at det ikke er tildelt det antallet tillatelser som er driftsmessig nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet

I sin klageinnstilling skriver nå Fiskeridirektoratet: «Fiskeridirektoratet opprettholder sitt vedtak 7. juli 2017 om delvis avslag på 5 140 tonn av tillatelsene Marine Harvest Norway AS søker om til utvikling av Marine Donut prosjektet. Klagen oversendes Nærings- og fiskeridepartementet for klagebehandling.»

Omgjør delvis eget vedtak
I søknaden fra Norway Royal Salmon/Aker, omgjør Fiskeridirektoratet delvis sitt vedtak etter klage. NRS/Aker søkte 29. januar om 15 utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «Arctic Offshore Farming».

Konseptet går i korthet ut på nedsenkbare offshore merder bygget i stål. Anlegget er designet for en signifikant bølgehøyde (Hs) på 15 meter. I følge Norway Royal Salmon/Aker vil prosjektet derfor bidra til å tilgjengeliggjøre areal som ikke kan anvendes til akvakultur med dagens teknologi.

Arctic Offshore Farming.

Fiskeridirektoratet fattet vedtak om delvis avslag 7. juli. I det delvise avslaget fant Fiskeridirektoratet at NRS/Aker kunne tildeles nok biomasse til å teste ut én produksjonsenhet på full kapasitet; 2995,3 tonn maksimalt tillatt biomasse.

Selskapet klaget på vedtaket, og hadde tre hovedanførsler. Det mente at Fiskeridirektoratet ikke har tatt hensyn til formålet med utviklingstillatelser ved det delvise avslaget, at det delvise avslaget ikke står i forhold til økonomien i prosjektet, og at selskapet er blitt utsatt for usaklig forskjellsbehandling.

Fiskeridirektoratet har basert på klagen delvis omgjort eget vedtak om delvis avslag 7. juli, og avslår søknaden fra NRS/Aker hva gjelder biomasse som overstiger kapasiteten for to enheter.

Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden, oppad begrenset til tillatelser tilsvarende 5990 tonn maksimalt tillatt biomasse.