− Viktig rapport som bør få rask oppfølging

Nyheter
2844

– Det er en grundig rapport som nå foreligger og som vil legge grunnlaget for en viktig og forhåpentligvis snarlig gjennomgang av Sjømatrådets aktiviteter i de kommende årene, sier styreleder i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Gunnar Domstein.

Rapporten konkluderer med at de fleste tiltakene i hovedsak er relevante for å nå målsetningen om å øke etterspørselen og kunnskapen om norsk sjømat i inn- og utland. Det stilles derimot spørsmål ved om fellesmarkedsføringen er like relevant i alle bransjer. Store endringer i næringsstrukturen de siste årene samt et økende fokus på produktdifferensiering i enkelte bransjer gjør at den potensielle nytten ved fellesmarkedsføring er redusert. Særlig gjelder dette for bransjene pelagisk samt laks og ørret, skriver FHL i en pressemelding.

Menon Business Economics anbefaler at det gjennomføres en grundig vurdering av hvorvidt generisk markedsføring fortsatt er et optimalt virkemiddel for samtlige bransjer. I sammenheng med dette anbefales det også at dagens finansieringsmodell revurderes.

– Jeg syns det er lett å kjenne seg igjen i de sentrale konklusjonene, påpeker Domstein. – Det er ikke tvil om at særlig økende produktdifferensiering gjør at fellesmarkedsføring får mindre relevans. Fellesmarkedsføring kan attpåtil være direkte konkurransevridende for en rekke virksomheter, og slik dagens finansieringsmodell er innrettet er det heller ikke noe tak på hva de enkelte selskaper skal betale.

– Det er på høy tid at det nå gjennomføres en grundig vurdering av fellesmarkedsføring som fremtidig virkemiddel for å øke etterspørselen etter norsk sjømat og at dagens finansieringsmodell revurderes. Jeg legger til grunn at Nærings- og fiskeridepartementet umiddelbart følger opp den klare tilrådningen fra Menon Business Economics. Det bør også gjøres en grundig vurdering av effekten av øvrige fellestiltak i regi av Sjømatrådet, sier Domstein.

– Sjømatrådet har hatt en sentral rolle med å bringe norsk sjømatnæring der den er idag, og Sjømatrådet vil ganske sikkert i de kommende årene også fortsatt kunne innta en sentral rolle. Særlig aktiviteter som beredskap, kommunikasjon og markedsinformasjon vil være nyttig for næringen i de kommende årene. Disse aktivitetene er det såvidt jeg skjønner bred oppslutning om i næringen, men de vil vanskelig fordre det kostnadsnivå vi idag ser i Sjømatrådet. Investeringer i markedsføringsaktiviteter i de kommende årene vil derimot i stadig større grad bli tatt hånd om av de enkelte selskapene, understreker Domstein.