Vil finne løsningen for å redusere problemene under avlusning

2186

Både Martin Binde og Paul Negård i Mattilsynet, samt næringsaktørene, påpeker at det dør for mye fisk under avlusning. Noen av metodene medfører mye håndtering av fisken, som utgjør en risiko for stress, sår og sykdom.

Mattilsynet bekrefter overfor iLaks at det å kunne ta mer hensyn til fiskevelferden er e nødvendighet i den videre lusebekjempelsen.

Det legges derfor  stadig mer vekt på velferdsstatusen til oppdrettsfisk i Norge, og dette har blitt utpekt som et viktig tema av aktører innen både industri, myndigheter og forskning (Fiskehelserapporten 2015, Veterinærinstituttet). Grunnet dette vil det være viktig å finne gode måter å måle fiskevelferd på.

Les også: – Fiskevelferd blir i flere tilfeller en salderingspost

Velferdsinikatorer
I et prosjekt (FISHWELL), finansiert av FHF og ledet av Nofima, har de hatt som mål å identifisere gode velferdsindikatorer for laks og ørret i oppdrett. Felles for flere av disse indikatorene er at de krever informasjon om fiskens tilstand. Tradisjonelt sett har denne typen informasjon blitt frembragt gjennom manuell inspeksjon av fisken, men dette fører til et innslag av subjektivitet ved innsamlingen av informasjonen, noe som igjen kan føre til at datagrunnlaget for velferdsindikatorene blir usikre.

Man tar derfor kunnskapen videre gjennom et prosjekt i regi av SINTEF og NTNU, som vil ta for seg denne problemstillingen. Prosjektet har en ramme på 2,6 millioner kroner og skal finansieres av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Kan avbryte avlusningen om nødvendig
Det som skal gjøres er at man skal finne teknologiske løsninger som kan klare å identifisere endringer i tilstanden til en oppdrettslaks før, under og etter en avlusningsoperasjon. en slik løsning vil kunne være svært nyttig ved at den kan gi  tidlig varsel om at fisken er i ferd med å få problemer. Da er det tid til å sette inn tiltak eller avbryte operasjonen slik at  kritiske situasjoner og dødelighet unngås, melder FHF.

Det er stor sannsynlighet at tekniske løsninger og systemer fra dette prosjektet vil ha stor nytteverdi inn mot andre aspekter innen oppdrett. Dette kan være overvåkning av daglig drift og utforming av alarmsystemer som varsling om kritiske endringer i fiskepopulasjonen i merden.

De teknologiske løsningene som testes ut i dette prosjektet vil begrenses til to systemer basert på maskinsyn og akustisk telemetri. Dette vil øke sjansene for at man lykkes og at resultatene kan tas raskt i bruk.

– FHF sitt grep har vært å fokusere på avlusing som den mest kritiske operasjonen når det gjelder fiskevelferden i dag, og gode resultater fra dette prosjektet vil føre til tiltak fra FHF for rask formidling til næringen, sier Kjell Maroni, fagsjef i FHF