Støtter ny luseforskrift: – Uheldig å bruke opp en behandling på et tidspunkt det allerede er lite lus

Nyheter
1012

Forslagene til endringene i luseforskriften er omstridt. Sjømat Norge ønsker å fjerne våravlusningen i sin helhet og heller ha fokus på lusas biologi og sjøtemperatur for å bekjempe den, fremfor når villsmolten vandrer ut.

Det er samtidig flere som ønsker de foreslåtte endringene velkommen. Ett av disse selskapene er Ellingsen Seafood.

– Det som for vår del er sikkert, er at en grense på 0,2 voksne hunnlus er langt bedre enn dagens grense på 0,1 på alle stadier, mener Ellingsen.

Viktig å ikke «bruke opp» behandlingene unødig
Hun peker på at for dem er lusa en størst utfordring på høsten.

– Det er da vi trenger å avluse fisken mest.  Når man operer med en grense på 0,1 lus på alle stadier for våravlusningen, innebærer det at stort sett at alle lokaliteter må avluses uansett. Vi synes det er uheldig, ikke minst på grunn av tidspunktet for våravlusningen. Dette skjer ofte i april, det er kaldt i vannet og flere av metodene for mekanisk avlusning er ofte krevende på dette tidspunktet, forklarer Ellingsen.

For dem er det derfor viktig å ikke «bruke opp» eventuelle medikamenter på et tidspunkt hvor det allerede er svært lave lusetall.

– Vi har mer bruk for behandling i juli, august og videre utover høsten. Når man da velger å gå over på 0,2 kjønnsmodne lus,  har man for det første løftet nivået, og for det andre laget en åpning for at vi heller skal behandle fisken når behovet er størst. Utover sommeren er det også ut fra et fiskevelferdsmessig perspektiv er enklere å få til å behandle fisken, sier Ellingsen.

Det påpekes videre at det kan være så lave temperaturer på våren som tre til fire grader.

– Dette gjør det rett og slett uforsvarlig å behandle fisken.

Vurderingene er tatt ut fra vårt ståsted
Men Ellingsen ser samtidig at det er forskjeller mellom de ulike regionene rundt dette.

– Våre vurderinger av luseforeskriften er stort sett tatt ut fra vårt perspektiv og behov, understreker hun.

Hun forstår derfor at Sjømat Norge har flere hensyn å ta, og at det er forskjeller mellom nord, sør, øst og vest.

– Men for vårt område, er de foreslåtte endringene et skritt i riktig retning, mener Ellingsen.

Etterspør bedre dokumentasjon
Det som også har blitt kritisert, er at man ikke vet nok om villaksens utvandring til å nøyaktig kunne anslå helt korrekt tidspunkt for en eventuell våravlusning. Her kjenner Ellingsen seg igjen.

– Våravlusningen er først og fremst for å ivareta villaksen. Så spørs det om man egentlig vet litt for lite i forhold til vandringsmønsteret. Også tall fra Havforskningsinstituttet, viser at det kan være forskjeller på når villfisken vandrer ut.

Hun legger derfor ikke skjul på at det de ønsker mest, er å ha en tiltaksgrense på 0,5 lus gjennom hele året.

– Men dersom man vet nøyaktig når smolten vandrer ut, er det klart at vi ønsker å støtte opp om dette og ta vare på villaksen. Det har også Norge forpliktet seg til å gjøre gjennom internasjonale kommisjoner. Men det kan være problematisk at et regelverk settes uten å ha tilstrekkelig informasjon, sier Ellingsen.

Hun forteller at det som kan skje under våravlusningen er nedsatt fiskevelferd som følge av å åtte avluse på lave nivåer, i tillegg til at det er lave temperaturer.

– Om man vinner på det, blir derfor et kost-nytte spørsmål. Det er en vanskelig debatt å ta. Villaksen kommer klart først, men vi savner informasjon eller nok dokumentasjon på når fisken vandrer ut. Det burde kanskje også være en differensiering mellom de ulike områdene som har lakseførende vassdrag, avslutter Ellingsen.