Staten anker ikke frifinnelsen av Lerøy Midt: – Det er trist og samfunnsmessig sterkt beklagelig at selskapet kunne bli utsatt for denne fremferden

Nyheter
1301

Statsadvokaten har torsdag gjort kjent at dom av 7. juni i straffesaken mot Lerøy Seafood Group(LSG) sitt heleide datterselskap, Lerøy Midt, i Fosen Tingrett ikke blir anket.

Lerøy Midt ble tidligere i juni frifunnet i tingretten og slipper å betale bot etter lakselusskader.

Det var i forbindelse med inspeksjoner av Mattilsynet i august 2016 at det ble avdekket store luseskader på laks som kom fra Lerøy Midts lokalitet Langskjæra. Mattilsynet politianmeldte Lerøy Midt for angivelige brudd på dyrevelferdsloven og matloven.

Statsadvokaten har nå gjort det klart at dommen ikke blir anket. Lerøy skriver at de ikke overrasket, men likevel, selvsagt, glad for at selve rettssaken er ferdig.

«LSG vil i første omgang slå fast at rettssaken, etter vår vurdering, aldri skulle vært ført for retten. Politiets etterforskning skulle medført at den ble henlagt, ikke minst med tanke på politiets innsyn i selskapets grundige tilsvar til Mattilsynets påstander, men også etter hvert selskapets meget omfattende belysning av fakta i saken.»

Det skriver Lerøy i et brev signert av styrets leder, Helge Singelstad, etter at avgjørelsen ble tatt.

– Vi har naturligvis fått samme beskjeden og vi tar besluttingen til etterretning, sier Regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen til iLaks.

«Kunne spart samfunnet»
Videre skriver Lerøy i sitt brev:

«Dette ville spart samfunnet og selskapet for store ressurser. Men når det er sagt, rettssaken og dommen gir LSG en god og verdifull anledning til å få saken bredere belyst. Gjenvinning av tilliten til den viktige institusjonen Mattilsynet vil bidra til at det i årene som kommer, skapes store samfunnsverdier.»

Lerøy skriver at de også vil stille seg til disposisjon for granskingsutvalg

«Årsaken til at LSG aldri vurderte hverken å akseptere Mattilsynets fremferd, påstander eller konklusjoner i denne saken, fra år 2016, var to viktige forhold. Først nevner vi hensynet til våre dyktige medarbeidere. Vi kunne ikke akseptere at personer i offentlige maktposisjoner kom unna med sitt forsøk på karakterdrap av mange dyktige mennesker langs kysten. Det andre er at vi som næringsaktør i en viktig fremtidsnæring tar vårt samfunnsansvar på alvor. Den viktige institusjonen, som Mattilsynet er, må justere kursen.»

«LSG legger til grunn at denne saken med dets tilliggende fasetter, herunder svertekampanjer, vil bidra til at den kursendringen skjer hurtig. LSG registrerer at Stortinget enstemmig har vedtatt at Mattilsynet skal granskes av et eksternt utvalg. Frykten for videre myndighetsmisbruk, som følge av denne saken, er derfor sterkt redusert og LSG vil stille seg til disposisjon, dersom utvalget ønsker det.»

Tillitsbrudd og maktmisbruk
Lerøy skriver videre at de synes det er trist og samfunnsmessig sterkt beklagelig at selskapet kunne bli utsatt for den fremferd som enkeltindivid, også på toppnivå, i Mattilsynet over tid har fått utvise.

«Ikke alle har tatt konsekvensene av sin fremferd, enda. Vi er alle avhengig av tillit, enkeltindividet, næringsaktører, offentlige tilsyn og politisk ledelse. Noen har valgt å bryte denne tilliten og misbrukt sin makt, det kan man ikke tillate, det må skje endringer. Mattilsynet har en svært viktig funksjon i det norske samfunnet, ikke bare som kontrollør, men også som veileder og premissgiver.»

Regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen, kommenterer dommen slik til iLaks:

– Vi ser på beslutningen på en slik måte at det viser at vi må ta lærom, og arbeide videre med å stille strengere krav til bedre bevissikring. Spesielt i slike kompliserte saker.

– Vi har siden 2016 jobbet sammen med politiet for å forbedret våre rutiner og vil utvikle disse videre utifra at vi nå har erfart hvor gode bevis som trengs i slike saker. I tillegg må vi sikre oss god nok bakgrunnsdokumentasjon i saker som det kan bli aktuelt å anmelde, sier Knudtsen til iLaks.