Slik vil Norwegian Seafarming at det nye landanlegget skal bygges

Nyheter
0

Planen er å bygge et matfiskanlegg for produksjon av 13.500 tonn matfisk, samt et smoltanlegg med en kapasitet på 330 tonn per år.

I februar skrev iLaks om at tidligere toppsjef i Borr Drilling, Svend Anton Maier, satser på landbasert oppdrett. Han står som styreleder i selskapet Norwegian Seafarming, som ble opprettet i fjor sommer. Anlegget som planlegges skal ligge i Ramsvika i Tysvær kommune.

Oversiktsbilde over anlegget med smolt og postsmoltavdeling. Foto: Norwegian Seafarming

Ifølge nye dokumenter som iLaks har fått innsyn i, varsler selskapet om oppstart av planarbeid og legger frem en foreløpig reguleringsplan for det nye anlegget.

Matfisk og smolt
I planen beskriver selskapet at de ønsker å etablere anlegg for oppdrett av matfisk i tillegg til et smoltanlegg. Anlegget vil kombinere RAS-teknologi i settefiskanlegget, teknologi for gjenbruk av vann i postsmoltdelen og teknologi for gjennomstrømning og gjenbruk av vann i matfiskdelen. Det innebærer oppføring av haller, tanker, siloer og annet som er nødvendig for byggingen av anlegget. De foreløpige skissene for anlegget viser at Norwegian Seafarming vil ha en produksjon på 13.500 tonn laks og 330 tonn med smolt årlig.

Planområdet er på 89,6 dekar. Kilde: Norconsult/Norwegian Seafarming

Opptil 28.000 kvadratmeter
Planområdet er på omtrent 89,6 dekar og størsteparten av arealet er fra før regulert til industri eller vei. Hele området er i kommuneplanen satt av til næringsbygninger. De foreløpige planene viser at anlegget trolig vil ha et bruksareal på mellom 27.000 og 28.000 kvadratmeter. Akvakulturanlegget vil i tillegg til arealbruksavklaring kreve konsesjon og utslippstillatelse.

Selskapet skriver at et landbasert anlegg i liten grad påvirke områder utenfor planområdet, men at selve utbyggingen vil kreve sprengningsarbeid og at det er ønskelig å kunne deponere deler av de utsprengte massene i fjorden.

Videre vektlegges det at landbaserte oppdrettsanlegg gir et lavere forbruk av energi og utelukker fare for rømning og smitte av lakselus.