Resultathopp for Northern Lights Salmon

Nyheter
683

Oppdretteren økte driftsresultatet med 36 millioner kroner sammenlignet med 2017.

Veksten kommer som en konsekvens av at selskapet i 2017 hadde stor reduksjon i inntekt på grunn av ILA-utbruddet i 2015 på lokaliteten Enkeltstein, hvor mer enn en million fisk måtte destrueres.

«2018 derimot var et vanlig produksjonsår. Dette har også medført at driftsresultatet har øket med 37 prosent sammenliknet med fjoråret», skriver selskapet i årsregnskapet, som iLaks har hentet inn.

Tromsselskapet, som driver oppdrett på fire konsesjoner, er eid av familien Balteskard via holdingselskapet Northern Lights Salmon. Oppdretteren har samdrift med Sørrollnesfisk, som i 2018 økte resultatet med over 30 prosent

Etter resultatet i 2017 vanket et utbytte på 60 millioner kroner, men på tross av veksten betales det ikke ut noe utbytte for regnskapåret 2018. Styret begrunner dette med den alvorlige hendelsen med algeoppblomstringen i Nordland og Troms som har kostet samdriften 10.500 tonn i planlagt slaktevekt.

Hele overskuddet på 103,8 millioner kroner overføres til selskapets egenkapital, som beløp seg til 225,5 millioner kroner ved utgangen av året.

«Styret anser at solid egenkapital er en av de viktigste faktorene for å redusere den finansielle risikoen. Langsiktig finansiering og solid kontantstrøm bidrar på samme måte til å redusere markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko», skriver styret.