Resistente lus på vill laksefisk er utbredt

Nyheter
1281

Veterinærinstituttet har nylig publisert resultatene fra overvåkingsprogrammet for lakselus og resistens for 2015. Det er allerede kjent at antall resepter på legemidler, som brukes mot lakselus, fortsatt er høy, men det er noe redusert i forhold til 2014. Man har i stadig større grad tatt i bruk bioassay for å detektere redusert følsomhet og resistens langs kysten, men rapporten slår fast at dette er mindre utbredt lengst i Sør-Norge (Agder).

Les også: Antall behandlingsdoser mot lus går ned med nær ti prosent

Artikkelen fortsetter under figuren.

Kartene oppsummerer det totale antall med resepter per lokalitet fra 2013 – 2015 Mørkerødt betegner områder med mer enn åtte resepter per lokalitet, mens de mørkegrønne områdene betegner områder der det er lite behandling. I 2013 ble det rapportert fra 642 lokaliteter, hvor det gjennomsnittlig antall resepter per lokalitet lå på 3,4. For 2014 ble det rapportert fra 679 lokaliteter med et gjennomsnitt på 5,1 resepter per lokalitet. I 2015 ble det rapportert fra 661 lokaliteter og har var det i snitt 4,9 resepter per lokalitet. Kilde: Veterinærinstituttet

Som datagrunnlag har Veterinærinstituttet mottatt månedlige prøver fra Veterinærhøgskolens register (VetReg) som dekker resepter koblet til behandling av fisk.

Resistente lus på villfisk
En undersøkelse på resistens i lakselus innsamlet fra vill laksefisk i Norge, gjennomført av Havforskningsinstituttet, viser at motstanden mot flere av lusemidlene også er utbredt i parasitter på vill laksefisk.

Azamethiphos, pyretroider og emamektin benzoat ble brukt i de fleste produksjonsintense områder langs kysten. Bruken av diflubenzuron og hydrogenperoksid var mer brukt i sørvest og mindre langs kysten av Nord-Trøndelag. Kilde Veterinærinstituttet

Dette indikerer at en betydelig andel av lakselus på denne fisken stammer fra oppdrettsanlegg, og at ytterligere genutveksling og spredning av resistens kan skje i Atlanterhavet.

Resistensen kryper nordover
Som iLaks tidligere har skrevet kryper resistensen også nordover. Sammenlignet med overvåking i 2014, kan det tyde på at man ser en økning i nedsatt følsomhet overfor deltametrin, azamethiphos og emamektin benzoat i Finnmark. Resultatene for hydrogenperoksid var generelt bedre enn for de andre legemidlene, men tap av følsomhet ble indikert på flere områder.

Lakselus fra den sørligste området (Agder) viste en økende resisetens mot azamethiphos, pyretroider og hydrogenperoksid, sammenlignet med 2014.

Les også: – Luseresistensen brer seg nordover

Antall innrapporterte meldinger om resistens og nedsatt følsomhet går ned i 2015, men det er i midlertid ingen klare trender som tyder på at resistenssituasjonen har blitt bedre. Dataene er noe tilfeldig, samtidig som man i områder med resistens, unngår å bruke de midlene lusa er resistent mot. Nedsatt følsomhet og resistens mot kjemoterapeutiske lusemidler er derfor fremdeles utbredt langs kysten.