Reduksjon i slaktevekt senket resultatet for Eidesvik Laks

Nyheter
471

Årsaken til reduksjon i omsetning og produksjon for oppdretteren skyldes i all hovedsak lavere temperatur i sjø enn normalt i første kvartal 2018.

Eidesvik Laks måtte noterer seg for en nedgang på nesten 20 prosent på driften i 2018. Årsaken er hovedsakelig noe svakere omsetning grunnet reduksjon på omtrent ti prosent i sløyd vekt sammenliknet med å året før. For 2018 endte selskapet opp med 3.270 tonn sløyd fisk.

Produksjonskostnadene for sløyd fisk var i 2018 omtrent 35,30 kroner per kilo.

«Fôrkostnadene har vært noe høyere enn året før, mens slaktekostnadene har vært omtrent like», skriver selskapet i årsrapporten, som iLaks har hentet inn.

Biologi
Eidesvik Laks har i 2018 hatt behov for flere avlusinger. I tillegg brukes det rensefisk som ifølge oppdretteren har hatt god effekt.

«Biologien har vært tilfredsstillende gjennom sommer/høst 2018 med tanke på PD og gjelleproblemer på laksen», skriver styret.

Videre heter det at produksjon og biologi så langt har vært bra i 2019.

Videre drift
«Markedsutsiktene for resten av året ser også bra ut på grunn av at den totale produksjonen både nasjonalt og globalt er stabil til litt økende. Styret ser positivt på utsiktene for drift og marked inneværende år», skriver styret.

Bokført egenkapital i selskapet var 38,8 prosent ved utgangen av året.

«Vi har god likviditet gjennom konsernet som selskapet er en del av», heter det i årsregnskapet.

Eidesvik Laks er, via Eidesvik Havfiske, eid av familien Eidesvik. Innen oppdrett driver selskapet både med produksjon av settefisk og matfisk. Eidesvik Settefisk holder til i Eidesvik på Bømlo mens matfiskproduksjonen skjer på tre konsesjoner på fire lokaliteter i Ryfylke gjennom selskapet Eidesvik Laks.