Nova Seas klage tatt til følge – får tilsagn om fire utviklingstillatelser

Nyheter
1678

Fiskeridirektoratet har gjort om på avgjørelsen om avslaget på søknaden om fire utviklingstillatelser til konseptet «Spidercage».

Fiskeridirektoratet har gitt Nova Sea tilsagn om fire tillatelser til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til utviklingsformål for en periode på inntil fem år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument utstedt.

Hver av de fire tillatelsene er begrenset oppad til 780 tonn maksimalt tillatt biomasse og det er en forutsetning for å ta tilsagnet i bruk at det foreligger en tillatelse som inkluderer klarering av lokalitet.

Om konseptet
Nova Sea søkte 1. november 2017 om fire utviklingstillatelser til utvikling av konseptet Spidercage.

Spidercage skal bestå av en sirkulær flytekrage som holder noten, og hvor flytekragen er omkranset av en rigid bølgebryter. Flytekragen skal hiv-kompenseres mot bølgebryteren. Prosjektet skal utvikle ny teknologi som kan åpne nye arealer for havbruk i mer eksponerte områder.

Først avslag
Fiskeridirektoratet avslo søknaden i vedtak 26. oktober 2018. Begrunnelsen for avslaget var at Fiskeridirektoratet kom til at det ikke var sannsynliggjort at det omsøkte konseptet kunne realiseres, og at konseptet derfor ikke oppfylte vilkåret om «betydelig innovasjon».

Nova Sea klaget den 30. november 2018 på Fiskeridirektoratets vedtak. Fiskeridirektoratet sendte brev til Nova Sea den 10. januar 2019 og ba om supplerende opplysninger. Nova Sea sendte inn nye opplysninger den 21. januar 2019.

Verifisering
Sammen med teknologileverandørene har søker lagt opp til et utviklingsløp der konseptstudie, beregninger og dimensjonerende analyser danner grunnlag for uttesting av en modell i tank.

Nova Sea gjennomførte modelltester av Spidercage i oktober 2018. Hensikten med testene var å dokumentere hovedkonseptet av Spidercage-designet og å verifisere teknologiens egenskaper og avdekke eventuelle problemområder i forkant av endelig prosjektering.

Fiskeridirektoratet skriver at dette innebærer at søker har kommet langt i prosjekteringen og har gjennomført en rekke analyser og beregninger som underbygger prosjektet. Søker har knyttet til seg ekstern kompetanse for gjennomføring av prosjektet.