Nei, nei og nei til utviklingsprosjekter

Nyheter
1253

Det ble avslag fra Fiskeridirektoratet på søknadene om utviklingstillatelser fra Pelaqua Farming, Deltamerden og Unitech Salmo Solar.

To av prosjektene oppfyller ikke kravet om betydelig innovasjon, mens Deltamerden er for lik Ocean Farm 1.

Pelaqua Farming søkte om ni utviklingstillatelser for en periode på seks år til utvikling av konseptet WaveFlex. Hovedprinsippet for konseptet er ifølge søker en merdkonstruksjon som jobber på naturens premisser og som følger bølgene. Konstruksjonen skal ha form som en ruse og bestå av flere rammekonstruksjoner i stål som er koblet sammen med en not-struktur med fleksibel virkning for bølgelaster.

I avslaget skriver direktoratet at dagens konvensjonelle anlegg kan på samme måte som WaveFlex sies å jobbe med miljølastene istedenfor mot dem.

«I tillegg skal WaveFlex konseptet ligge på mer eksponerte lokaliteter, noe som ytterligere øker risikoen for rømming,» heter det i avslaget, som konkluderer med at WaveFlex ikke oppfyller kravet om betydelig innovasjon.

Salmo Solar
Direktoratet skriver om Salmo Solar at det omsøkte konseptet skal være et flytende merdbasert anlegg som ifølge søker er designet for havbruk i eksponert kystsone. Konseptet skal bidra til økt og bedre arealutnyttelse med produksjon av laks og energi i områder med signifikant bølgehøyde fra fire meter til minst åtte meter.

«Energisystemene som søker beskriver som del av utviklingstillatelsessøknaden består av merd med solceller, et frittliggende solcelleanlegg, kabler, batterier og styresystemer. Hvorvidt produksjon av fornybar energi omfattes av ordningen med utviklingstillatelser, er tatt stilling til i tidligere vedtak,» skriver direktoratet og viser til vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet i forbindelse med avslag på klage på et konsept fra Pure Farming.

Videre planlegger søker å produsere brakkvann og lage en «kunstig elv» og et brakkvannslokk inne i merden. Fiskeridirektoratet finner at tiltaket med ferskvann for avlusning av fisk er en videreføring av kjent teknologi, og konkluderer dermed i sitt avslag at konseptet ikke oppfyller kravet om betydelig innovasjon.

Deltamerden
Det omsøkte prosjektet Deltamerden vil ifølge søker representere neste generasjons areal- intensive oppdrettssystemer. Ifølge søknaden skal slamoppsamling muliggjøre større produksjon på eksisterende lokaliteter, og ny produksjon på tidligere uegnede lokaliteter.

«Dersom slamoppsamlingssystemet fungerer som skissert vurderer Fiskeridirektoratet at konseptet vil kunne bidra til å drive oppdrett på lokaliteter der begrensinger knyttet til utslipp av organisk materiale ikke gjør det mulig å drive oppdrett med tilsvarende biomasse i konvensjonelle merder. Direktoratet vil imidlertid påpeke at det i søknaden ikke er gjort estimater av hvor mye partikler som skal havne i bunnkonstruksjonen, fremfor å gå ut av merden, ved gitte strømhastigheter. Dette fremstår som en svakhet ved søknaden. Fiskeridirektoratet finner derfor at det ikke godtgjort at denne delen av konseptet vil fungere som skissert.»

Etter en lengre utgreiing konkludere Fiskeridirektoratet at Deltamerden er tilnærmet lik Ocean Farm 1, og at direktoratet derfor finner at det ikke vil være i tråd med formålet med utviklingstillatelsene å tildele tillatelser til Deltamerden.