Mowi fikk ja til smultringen

Nyheter
1358

Fiskeridirektoratet har gitt Mowi tilsagn om to utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «Marine Donut».

Mowi søkte opprinnelig om åtte tillatelser.

«Med hjemmel i laksetildelingsforskriften gir Fiskeridirektoratet Mowi tilsagn om to tillatelser på til sammen 1.100 tonn maksimalt tillatt biomasse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til utviklingsformål for en periode på inntil syv år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument utstedt.»

Dokumenter iLaks har fått innsyn i tidligere viser at Mowi har søkt om å få etablere to akvakulturlokaliteter i Balsfjord kommune i forbindelse med plasseringen av «smultring-prosjektet».

Kan løse utfordringer
Direktoratet skriver i tilsagnet at at konseptet kan bidra til å løse flere av miljø- og arealutfordringene næringen står overfor. Fiskeridirektoratet vurderer også at prosjektet innebærer ny og vesentlig forbedret produksjonsteknologi.

«Etter det Fiskeridirektoratet kjenner til er Marine Donut ulikt noe annet som er i alminnelig kommersiell bruk i akvakulturnæringen. Fiskeridirektoratet viser særlig til anleggets utforming som en torus og tilhørende løsninger for strømningsbildet, oppsamling av slam, inn- og utløp og barrierer mot rømming av fisk og lusesmitte.»

Mowi fikk i 2017 signaler om at konseptet kunne få tisagn på søknaden.

Har likheter – men tilstrekkelig forskjell
Det fremgår av retningslinjene at det ikke skal tildeles tillatelser til like eller tilnærmet like prosjekter, da dette ikke vil bidra til å oppnå formålet med ordningen. Direktoratet vurderer at Marine Donut har likhetstrekk med Mowis konsept Egget. Begge konseptene skal være lukkede anlegg med fleksibelt innløpsrør, variabel inntaksdybde og med oppsamling av slam, men:

«Hovedforskjellene mellom de to konseptene er anleggenes utforming, materialvalg og strømningsbilde. Marine Donut skal lages i HDPE, mens Egget ifølge søknaden skal lages i et komposittmateriale. Strømningen i Marine Donut vil følge anlegget i en sirkel, mens strømningen skal være oppadgående i Egget. Marine Donut har også likhetstrekk med Lerøy Seafood Groups ASA sitt konsept Pipefarm. Hovedforskjellene mellom de to konseptene er anleggenes utforming og størrelse. Pipefarm skal dessuten brukes til postsmoltproduksjon, mens Marine Donut skal brukes til matfisk.»

Fiskeridirektoratet skriver at de vurderer at disse forskjellene gjør konseptene tilstrekkelig ulike slik at likhetstrekkene mellom dem ikke hindrer tildeling av utviklingstillatelser til disse konseptene.