Mindre rømt fisk i elvene

Nyheter
988

Gjennom målrettede tiltak fra OURO (Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk) er innslaget av rømt oppdrettslaks redusert i 41 laksevassdrag over hele landet.

– Rømt fisk i elvene skal tas ut. Vi har i 2018 brukt fem millioner kroner på utfiskingstiltak, og jeg er glad for at innsatsen gir positive resultater, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO.

I det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2017 ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettsfisk i 197 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 63 elver. Det er tatt ut rømte oppdrettsfisk i 41 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2017, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre uttak fra året før.

GRAFIKK: OURO

Forbedring fra 2016 og 2017
– OURO-undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. Dette er flotte tall, og sammenlignet med det som ble gjort i både 2016 og 2017 er det en klar forbedring i antall elver under fire prosent innslag etter at uttak er gjennomført, sier Paulsen.

Tabellen nedenfor viser antall elver i ulike kategorier med prosent rømt oppdrettslaks hvor OURO har gjennomført uttak i perioden 2016-2018. Resultatene er hovedsakelig fra drivtellinger før og etter uttak av rømt fisk i elvene. Flere av elvene hadde så lave innslag at det ikke ble gjort uttak.

TABELL: OURO

God utvikling
Oppdretternes innmeldte rømmingstall for 2017 var historisk lave, men fikk en økning i 2018. Ifølge det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk har innslag av rømt laks gått ned med cirka 0,4 – 0,7 prosent per år i perioden 2006-2016.

– Uttak av rømt oppdrettsfisk før gyting i de utvalgte elvene reduserer risiko for å påvirke villaksen negativt. OURO er glad for å bidra til denne positive utviklingen, sier Paulsen.

Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk.