– Luseresistensen brer seg nordover

Nyheter
878

Gjennomsnittet av ukesvis innrapporterte lakselustall for hele landet viser i 2015 som i 2014 noe høyere lusetall på vårparten sammenlignet med tidligere år. Økningen av lakselus utover sommeren er slakere og resulterer i lavere antall lus i toppene sammenlignet med alle. Dette slår den ferske Fiskehelserapporten til Veterinærinstituttet fast.

I takt med økende lusetall øker også bruken av lusemidler. Det er derfor fortsatt et høyt forbruk av legemidler sammenlignet med foregående år, selv om antall rekvirerte legemidler i 2015 er noe lavere enn i 2014.

På virkestoffnivå viser tallene for 2015 at bruken av hydrogenperoksid er betydelig økt, flubenzuroner og emamectin benzoat har økt noe, mens bruken av pyretroider og azametifos har avtatt. Det skilles ikke på om hydrogenperoksid er benyttet mot lakselus eller AGD. Økende bruk av av emamectin i 2014 og 2015 sammenlignet med foregående år kan skyldes økende bruk av emamectin som påslagshemmer.

Les også: Antall behandlingsdoser mot lus går ned med nær ti prosent

Dødelighet av lus i forenklede bioassay med emamectin benzoat, hydrogenperoksid, deltametrin og azametifos, der mørk farge viser resultater med lav dødelighet av lus (< 33 prosent, lus med lav følsomhet), lys gul farge viser resultater med høy dødelighet (> 80 prosent, følsomme lus) og oransje farge viser resultater med midlere dødelighet (33 – 80 prosent, lus med nedsatt følsomhet). Kilde: Veterinærinstituttet

Som følge av økt legemiddelbruk ser man også en økning i resistensutviklingen, hvor store deler av landet sliter med resistente og multiresistente lus.

Forsker Randi Grøntvedt ved Veterinærinstituttet mener situasjonen er dramatisk

– Vi har drevet overvåking av lakselus på tredje året på rad og vi ser at resistensen brer seg nordover. Vi ser også på stikkprøver fra Agder at det er bevegelse der, på tross av at det er lite legemiddelbruk, påpeker Grøntvedt til iLaks.

Kartene til høyre viser stor utbredelse av lav følsomhet for virkestoffene emamectin benzoat, deltametrin og azametifos hos lakselus prøvetatt ved ulike oppdrettsanlegg langs kysten.

Resultatene fra Nord-Trøndelag, som viser god følsomhet mot pyretroider, samsvarer ikke med resultatene fra genetiske analyser av lus fra samme området som viser stor andel av resistens. For hydrogenperoksid viser kartene økende utbredelse av nedsatt følsomhet, mednoen områder med god følsomhet.

Økning i ikke-medikamentelle tiltak
– Det som er å gjøre, og som også gjøres, er å ta i bruk nye virkemidler. Spørsmålet er om det gå raskt nok og om metodene er effektivt nok.

Rapporten skår samtidig fast at det dessverre ikke finnes noen oversikt over bruk av andre ikke-medikamentelle tiltak mot lakselus.

Bioassay kan vise trender
Med den økte resistensen vil det trolig være nødvendig å kontrollere bruken av legemiddel ved å teste hva som vil egne seg best  forkant.

– Etter det jeg kjenner til er PCR-testing mer på vei inn som en veiledning på hvilket lusemiddel man bør bruke i en behandling. Det gir  et mer detaljert nivå enn bioassay, som  egentlig ikke kan brukes som et enkeltstående resultat. En slik metode egner seg best til å se  på trender, slik som vi nå har gjort, sier Grøntvedt.