Lei av uriktige beskyldninger

Meninger
678

Norsk Villaksforvaltning (SNVF) har i lang tid blitt beskyldt for å underslå at oppdrett- og kraftbransjen har negativ påverknad på vill laksefisk. For å rydde all tvil av veien. De to bransjene har hatt og har negativ påvirkning på vill laksefisk.

SNVF er stiftet av grunneiere, sportsfiskere, oppdretts- og kraftselskap. Fire grupperinger som påverkar de ville laksefiskene, som har ansvar for de tre artene og som har nytte av dem, har vi invitert til samarbeid og koordinert innsats for mer fisk i elvene.

Les også: Blind på begge øynene?

Prosjekt i elvene, er basert på lokal erfaring opparbeidd i generasjoner, kompetanse fra fagmiljø og godt samarbeid med myndighetene. Oppdretts- og kraftselskap bidrar økonomisk, for å kompensere for skaden som de påfører vill laksefisk, i samsvar med føre- var prinsippet omtalt i statsbudsjettet i 2018 i kapittelet om villaks.

«Den internasjonale anerkjente føre-var-tilnærminga i lakseforvaltninga skal legges til grunn i alle involverte sektorer. Ved inngrep og annen påvirkning skal den som bidrar til skade på ressursen gjenopprette eller kompensere for skaden. Innenfor disse rammene skal lakseressursen forvaltas til størst mulig nytte for samfunnet, rettighetshavere og fritidsfiskere.»

Les også: – Debatt om ny havbruksstrategi på ville veier

Jeg ønsker å avslutte med uttalelser fra to av våre stiftere. Disse viser i klar tekst at de er villige til å ta ansvar. Vi ønsker oss en praktisk tilnærming på problemet, da vi mener de som er en del av problemet også må være en del av løsningen. Havbruksnæringen går nå i front og betaler inn til tiltak i elvene, slik at vi kan fortsette det viktige arbeidet vi gjør med å forvalte dem. De som ikke ønsker å ha med havbruksnæringen til dette arbeidet, bør tenke seg om.

Astrid Aam i Cermaq
Som oppdretter er vi ansvarlige for den påvirkningen vår virksomhet har på villaks. Vi er opptatt av å finne gode løsninger som sikrer villaksbestandene i norske elver gjennom samarbeid og helhetlige løsninger. Norsk Villaksforvaltning jobber kunnskapsbasert, bredt og lokalt for å sikre mer villaks i elvene. Derfor er vi en av med-stifterne til Norsk Villaksforvaltning.

Per Kåre Skudal i Tafjord Kraft*I Tafjord Kraftproduksjon har vi ei bevisst satsing på bærekraft og er opptatt av å redusere miljøavtrykka våre. Vi har derfor utført mange miljøtiltak opp gjennom åra, langt ut over dei krava som ligg i konsesjonane våre. Som eit ledd i dette var det naturleg for oss å gå inn som stiftar i Stiftinga Norsk Villaksforvaltning for å bidra til å betre villaksens levevilkår og auke bestanden.