– Lakselusmiddelbruken i oppdrettsnæringen må forbedres

Nyheter
990

Mesteparten av legemiddelbruken i oppdrettsnæringen er rettet mot lakselus. Mattilsynets legemiddelkampanje indikerer at midlene i for stor grad brukes i doser som ikke er godt nok dokumentert og at midlene i flere tilfeller brukes på fisk som er svekket.

– Vi har god kontroll på at fisken som selges i markedet er trygg. Målet er at fisk med ulovlige restverdier av legemidler aldri skal forekomme. Derfor er vi opptatt av at rutinene på dette området er sikre og stadig forbedres, sier Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet.

Tilsynskampanje for å bedre lakselusmiddelbruken
Mattilsynet gjennomførte i 2015-2017 en tilsynskampanje med legemiddelbruk rettet mot lakselus i oppdrettsnæringen etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble ført tilsyn med hele verdikjeden, både oppdrettere, fiskehelsepersonell og slakterier.

Det ble ført tilsyn med 30 utvalgte fiskehelsepersonells forskrivninger i 2015 og 2016. I denne perioden var det mer enn 5000 forskrivninger av lakselusmidler. Tilsynene omfattet 200 av forskrivningen.

Tilsynssakene ble valgt ut etter bestemte kriterier, blant annet i de tilfellene hvor flere legemidler ble forskrevet samtidig og/eller ved hyppig legemiddelbruk. Sakene er ikke representative for alle forskrivningene i perioden. I alle sakene ble det varslet eller fattet vedtak.

– Nødløsning
Hovedfunnet i tilsynskampanjen er at lakselusmidlene i stor grad ble brukt «off label», dvs. på en annen måte enn det er godkjent for av Statens legemiddelverk. Rammene for godkjent bruk står i legemiddelets pakningsvedlegg eller preparatomtale.

– Bruk av legemidler «off label» er ikke forbudt, men det skal være en nødløsning. I dag har det blitt vanlig ved behandling mot lakselus. Slik bruk innebærer et større ansvar for fiskehelsepersonell som forskriver legemidlet. Dokumentasjonen rundt «off label» bruk var i hovedsak mangelfull, sier hun.

– Forhøyet dødelighet
Forsvarlig legemiddelbehandling forutsetter tilstrekkelig gode grunner til å behandle og et forventet positivt resultat av behandlingen. Man må derfor ta hensyn til kontraindikasjoner, dvs. forhold som taler imot bruk av en viss behandling eller midler. Kontraindikasjoner den sterkeste advarselen mot en behandling av hensyn til fisken. På noen pakningsvedlegg advares det derfor mot lusebehandling av syk og svekket fisk.

– Tilsynene viser at det ikke er uvanlig å behandle fisk med lusemidler på tross av at den er syk og svekket. Det fører i mange tilfeller til forhøyet dødelighet i anlegget. Vi er særlig kritisk til slik tilfeller, sier hun.

Må bli mer bevisst miljøansvaret, oppfordrer Mattilsynet
Tilsyn med fiskehelsepersonell viser at de fleste ikke var tilstrekkelig bevisst miljøansvaret ved bruk av legemidler. Kravene til lave lusenivå har ført til stor vilje hos oppdrettere og fiskehelsepersonell til å strekke seg langt for å overholde luseregelverket.

– Vårt inntrykk er at hensynet til lave lusenivå i praksis har overskygget andre miljøhensyn. Forskriver må likevel alltid ta miljørelatert informasjon og råd i preparatinformasjonen med i vurderingen når det velges legemiddel, sier Landsverk.

Ved «off label» bruk forventes det i tillegg at kunnskap om den aktuelle brukens effekt på miljøet kan dokumenteres.

– Dokumentasjonen det er vist til i sakene vi har gjennomgått har i stor grad vært tynn eller lite tilpasset den aktuelle behandlingen, sier hun.