Kvarøy Fiskeoppdrett meir enn dobla driftsmargina

Nyheter
0

Minska omsetninga med 100 millionar kroner, men resultatet auka betrakteleg.

Norlandoppdrettaren hadde mindre sal, men betra resultatet frå 2020 til 2021. Driftsresultatet enda på 61,1 millionar kroner, ein auke på 85,8 prosent.

«Drifta i 2021 var ok, men det var ein del utfordringar knytt til avlusning, sår og fiskedød,» skriv styret i si årsmelding.

Kvarøy Fiskeoppdrett har fem konsesjonar med ein MTB (maksimal tillaten biomasse) på 4.084 tonn. Selskapet har ein avtale om samlokalisering med ein konsesjon for stamfiskproduksjon med Salmobreed, denne har 700 MTB. I tillegg har selskapet ein konsesjon med Selsøyvik Havbruk. Slaktevolumet enda på 6 905 tonn sløgd fisk i 2021.

Lokaliteten Olvika i Lurøy kommune. Kvarøy Fiskeoppdrett. Foto: Steve Hernes.

Bygger ikkje marknad
Tidlegare i sommar fortalde dagleg leiar Alf-Gøran Knutsen at ein av dei store utfordringane med den høgre prisen på laks var at det ikkje blei bygd eit marknad for fisken. Noko som kan skape utfordringar når prisen kjem ned igjen.

– Vi bygger ikkje marknad, og derfor vil det komma ein nedtur når produksjonen aukar. Det er ikkje bra i det heile, sa Knutsen til NRK.

Han trur at pågåande prosjekt med oppdrett på land og offshore vil gjera at det etter kvart kjem meir laks på marknaden.

– Det vil bety at prisen skal ned, fortalde han.

Høgare prisar
For sjølv om det har vert høge inntekter i 2022, har òg kostnaden ved å produsera laks auka.

– Det skyldes at fraktprisen på laksefôr har gått kraftig opp som følgje av uroligheter i verda, og ein flyttar derfor heile tida grensa for kor høg pris ein må ha for å få forteneste, avslutta Knutsen.

Les meir her: Prisendringar på ingrendiensar til fôr skapar uro

«Så langt ser vi ei sterk betring i første del av 2022 og det blir forventa ei endå tydelegare betring mot andre del, då spesielt mot HORECA marknaden, og dessutan lågare flyratar», fortel styret i årsmeldinga.

Bedrifta er eigd av barnebarna til gründer Alf Olsen gjennom ulike holdingselskap.

Selskapet har fire dotterselskap: Kvarøy Sjøhus, Kvarøy Salmon og Kvarøy Oppdrettservice og Kvarøy Smolt. Kvarøy Salmon eksporterar fisken til USA, som er hovudmarknaden for selskapet.

Kvarøy Fiskeoppdrett har ein eigenkapitaldel på 31,6 prosent av ein totalbalanse på 1.104,6 millionar kroner. Styret har satt av 20 millionar i utbytte til eigarane etter fjoråret.

Selskapet har 52 tilsette.

Kvarøy Fiskeopdrett 2021 2020 Endring
Omsetning 444,9 550,2 −19,1 %
EBIT 61,1 32,9 85,8 %
Resultat før skatt 51,6 35,0 47,4 %
Driftsmargin 13,7 % 6,0 %
Alle tal i millionar kroner