Kraftverk ilagt bøter etter fiskedød

Nyheter
505

– Dette er to saker der brå vannstandsendringer fikk konsekvenser for laksebestanden. I begge tilfellene strandet et stort antall fiskeunger og døde. Norges vassdrags- og energidirektorat​ (NVE) ser alvorlig på dette, sier seksjonssjef Øyvind Leirset for NVEs miljøtilsyn ifølge NJFF.

Mot slutten av juni 2014 fikk NVE henvendelser fra lakseinteressentene i Mandalsvassdraget og nedre deler av Otra om at vannstanden sank brått. I Mandalsvassdraget fant hendelsen sted nedstrøms Bjelland kraftverk. Den skyldtes en planlagt stans i kraftverket under vedlikehold av en høyspentbryter. Det ble sluppet vann fra Tungesjø, men ikke nok for å hindre at vannstanden sank.

Nesten samtidig ble det også påvist en brå vannstandsreduksjon nedstrøms Vigeland kraftverk i Otra. Vannføringen fra Byglandsfjord ble redusert brått fra ca. 100 m3/s til underkant av 60 m3/s i samband med testing av det nye Skarg kraftverk.

Den momentane vannstandsreduksjonen førte i begge vassdrag til tørrlegging av store areal på lakseførende strekning. Betydelige mengder yngel av laks ble fanget på grunne områder og døde.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kvantifiseret og vurdert effekten. I Mandalsvassdraget er det antatt at 3.300-4.000 laksesmolt er tapt eller ca. ti prosent av smoltproduksjonen på aktuell strekning i perioden 2015-2017. I Otra er det antatt at ca. 6.900-9.700 laksesmolt er tapt. Det utgjør ca. 2-3 prosent av den totale smoltproduksjonen i vassdraget i perioden 2015-2017. For ørret har det vært umulig å kvantifisere antallet.

NVE påpeker at regulantene i begge vassdragene hadde rutiner for slike hendelser. Mens disse ikke ble fulgt i Otra, var det manglende kontroll med at rutinene virket som var tilfelle i Mandalsvassdraget. De ulovlige forholdene har ikke bidratt til økt kraftproduksjon og økt fortjeneste.

– Overtredelsesgebyr gis ved kun grove overtredelser og er en streng reaksjon. NVE har siden 2010 gitt 14 overtredelsesgebyr for bygging og drift av vannkraftanlegg, sier Leirset ifølge NTB-info.