Isqueen har fortsatt ikkje fått gjort opp forsikringsak etter ILA-utbrot i 2014

Nyheter
0

Høgare omsetning, men resultatet følgjer ikkje med.

Lofotenoppdrettaren hadde eit betre sal, men fekk dårlegare resultat frå 2020 til 2021. Årsresultatet før skatt enda på 26,9 millionar kroner, ein nedgang på 14,1 prosent frå året før.

«Etterspurnaden etter laks har vore jamt aukande dei siste åra, og blir eksporterte i stadig større kvantum. Covid-19 har påverka marknaden dei to siste åra, men selskapet har selt alt produsert volum til akseptable prisar. Prisane har auka på hausten 2021, og me forventar aukande etterspurnad framover, med tilsvarande prisutvikling,» skriv styret i årsmeldinga.

Bedrifta har ein eigenkapitaldel på 47,9 prosent av ein totalbalanse på 280,5 millionar kroner. Styret har ikkje sett av utbytte til eigarane etter fjoråret.

«Isqueen har ei pågåande sak under saksbehandling rundt omtvista krav om forsikringsoppgjer pålydande 6,98 millionar kroner, som gjeld skadesak tilbake til 2014», kjem det fram av rekneskapsnotane.

Saken frå 2014 kom etter at Isqueen fekk utbrot av infeksiøs lakseanemi (ILA) i ei merd. Dei har òg vore i sak om ei bot, etter at Økokrim hadde sett selskapet under tiltale for brot på Matlova etter utbrotet. Denne blei avvist av Høgsterett etter at Isqueen tapte i lagmannsretten.

Les meir her: Isqueen tapte i Hålogaland lagmannsrett

Selskapet er eigd av Kurt Johan Vestgård med 61,7 prosent og Geir Ronny Svendsen med 38,3 prosent gjennom fleire forskjellige selskap. Isqueen har i tillegg eit setjefiskanlegg gjennom bedrifta Polarsmolt, som er eit 100 prosent eigd dotterselskap.

Isqueen har 14 tilsette.

Isqueen 2021 2020 Endring
Omsetning 173,2 161,8 7,1 %
EBIT 28,0 32,6 −14,1 %
Resultat før skatt 26,9 31,3 −14,1 %
Driftsmargin 16,2 % 20,1 %
Alle tal i millionar kroner