ILA-mistanken i Hammerfest har blitt en påvisning

Nyheter
553

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10828 Kleppenes i Hammerfest kommune i Finnmark, melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark.

Påvisningen bygger på prøver tatt av virksomheten 18. desember 2016. Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om påvisningen 29. desember på bakgrunn av real-time RT-PCR, histologiske funn forenelig med ILA og positiv immunhistokjemi på samtlige prøver.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Det vil opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Det må forventes en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA.