Går løs på Yersinose for å bedre smoltkvaliteten

Nyheter
1519

Laksesykdommen yersiniose forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri, gir utbrudd hos laks i både ferskvann og sjøvann og er én avgjørende faktor som påvirker smoltkvaliteten. Smittekilden til sykdommen er i dag ikke kjent, det eksisterer heller ingen konkrete verktøy for sporing av stammer, skriver FHF i en pressemelding.

Et økende problem
Ved overgang fra ferskvann til sjøvann forårsaker yersiniose ved en del tilfeller høy dødelighet, og sykdomsutbrudd kan også forekomme både i settefiskfasen og etter sjøsetting. Problemet har økt i omfang i senere år, og det erfares nå i økende grad at problemene fortsetter etter smoltifisering.

Svært mange settefiskanlegg bygges i dag som resirkuleringsanlegg (RAS), og man ser at flere smoltanlegg sliter med langvarige og  tilbakevendende yersinioseproblemer. Sykdommen er ikke meldepliktig i Norge, og er derfor sannsynligvis noe underrapportert. Bakterien kan trolig overleve i produksjonsmiljøene i RAS-anlegg gjennom dannelse av biofilm og vaksinering ser ut til å ha begrenset effekt.

Viktig kunnskap må skaffes til veie
– Grunnleggende studier av bakterien, biofilmoverlevelse og sensitivitet for saneringstiltak vil gi verdifull kunnskap om bekjempelse av sykdommen slik at utviklingen av RAS-basert smoltproduksjon kan fortsette, sier Merete B. Schrøder, fagsjef i FHF.

Prosjektet er innenfor FHF sin satsing på fiskehelse og fiskevelferd, og prosjektleder er seniorforsker Duncan Colquhoun ved Veterinærinsituttet. Målet er at prosjektet på forholdsvis kort sikt vil kunne bidra til å få kontroll med yersiniose og dermed gi grunnlag for økt lønnsomhet i næringen og en åpenbar økonomisk gevinst.