– Finansdepartementet vil ha kontroll på midlene som i år ble delt ut til kommunene fra Havbruksfondet

Nyheter
842

Leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), er ikke i tvil om at å få den store den store utbetalingen fra Havbrukfondet inn i Finansdepartementet er motivasjonen fra regjeringen til å utrede en ny ekstra beskatning av fiskeri- og sjømatnæringa.

Innen 1. november 2019 skal Havbruksskatteutvalget levere sin innstilling om beskatningen av havbruk. Geir Pollestad mener mandatet som er gitt gir en klar pekepinn på utfallet.

– Jeg regner med vi kommer til å få en ekstra beskatning av næringa. Det er en klar antydning i mandatet til Havbruksskatteutvalget om hvilken retning regjeringen ønsker at utvalget skal gå, sier Pollestad til iLaks.

Og motivasjonen fra Stortinget den mener han ligger i den store utbetalingen fra Havbruksfondet i år.

– Finansdepartementet ønsker kontroll over disse midlene. De vil ha alt inn i statskassen før de fordeleren det ut igjen. Det vil gå ut over kystkommunene og deres evne til å legge til rette for næringen, sier Pollestad.

– De små vil bli tvunget til å slå seg sammen med andre
Pollestad mener kysten har godt av å ha lokale eiere som lykkes, men da må det legges til rette for det.

– Vi mener det er en fordel med små og mange fiskeoppdrettere. Dersom man legger opp til en ekstra beskatning er det disse det vil gå utover, sier han.

Ifølge Pollestad vil de små bli tvunget til å slå seg sammen.

– Oppdretterne betaler jo grunnrenten gjennom det de betaler for konsesjonene. Om man skal betale en ny ekstra skatt oppå det igjen vil det bli vanskelig å være liten. Variasjonene for aktørene er store grunnet at det er ulik vekst ulike steder. Har man flere anlegg langs hele kysten blir man mindre påvirket av naturlige svingninger i produksjonen, sier Pollestad.

Mener det skal være muligheter for de utenfor Oslo, Asker og Bærum også
Pollestad forteller at delegater fra Senterpartiet, sammen med Arbeiderpartiet, den første uken i januar var på besøk hos Pelagisk Forening, og at det var da det gikk opp for han hvor ille en ekstra beskatning vil være.

– Jeg oppdaget, og dette gjelder all fiskeri og oppdrett, at dersom det kommer en ny skatt, vil man i tillegg til de problemer jeg allerede har skissert opp, få en haug med byråkrati oppi det hele. Å innføre en slik beskatning som det snakkes om vil kreve mye arbeid. Det er på ingen måte ønskelig, sier han og legger til:

– Det skal være mulig å tjene seg rik utenfor Oslo, Asker og Bærum også. Norge har godt det. Og da kan ikke staten nå gjøre det enda vanskeligere for dem å lykkes, sier Pollestad.

Bidra til fellesskapet
Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet mener imidlertid at utvalget har fått et godt mandat.

– Jeg vil minne om at det er Stortinget som har bedt regjeringen nedsette et utvalg som skal behandle ulike former for beskatning av havbruksnæringen. Jeg mener utvalget har fått et godt mandat. Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen. Samtidig bør skattesystemet innrettes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer. Utvalget skal også vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk skal fordeles mellom kommunal sektor og stat. Utvalget kan herunder vurdere den interne fordelingen mellom kommuner samt hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare, sier han.

– Mandatet inneholder mange viktige spørsmål som jeg mener utvalget først må få utrede selvstendig før vi tar nærmere stilling til disse spørsmålene.