Fikk nei til oppdrett i flytebro

Nyheter
850

Fiskeridirektoratet har avslått søknaden dra Bioway.

Konseptet fra Bioway med oppdrett i flytebro går ut på at oppdrett skal integreres i en flytebro for veitrafikk ved at lukkede stålanlegg festes parvis i pontongene til flytebroen.

Fiskeridirektoratet skriver i avslaget at de etter en helhetsvurdering at det omsøkte konseptet ikke ser at søknaden oppfyller kravet om «betydelig innovasjon».

Likner andre konsept
I sitt avslag skriver direktoratet:

«Produksjon i semi-lukkede anlegg i sjø er etter hvert å betrakte som velkjent teknologi da det er flere ulike semi-lukkede konsepter som har vært eller er under uttesting i dag. Dette inkluderer både fleksible poser og anlegg som består av avstivede kar. Eksempler på dette er Botngaard sin lukkede postsmoltmerd, Nekton havbruk sitt konsept, Ecomerden, Fishfarming Innovation sin betongmerd, Agrimarine sin merd, Preline, Neptun og AquaDome.»

Videre heter det imidlertid at konseptet skiller seg fra de oppgitte lukkede anleggene ved at den semi-lukkede tanken skal produseres i stål og at den skal integreres i en flytebro.

Finansiering av infrastruktur kan ikke vektlegges
I søknaden skriver Bioway at prosjektet har potensiale til å bidra positivt til resten av samfunnet fordi en i framtiden, direkte og indirekte, kan bidra til finansiering av flytebroer og sørge for forbindelser som tidligere har vært vanskelig å forsvare økonomisk.

«Fiskeridirektoratet påpeker at formålet med utviklingstillatelser er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står ovenfor. Etter Fiskeridirektoratets vurdering kan disse eventuelle samfunnsmessige fordelene som følge av finansiering av infrastruktur ikke vektlegges ved vurderingen av om konseptet oppfyller vilkårene for tildeling av utviklingstillatelser.»

Søkeren hevder også at man ved å integrere oppdrettstankene med en flytebro forbruker lite sjøareal, siden broen uansett går der.

Fiskeridirektoratet skriver videre i avslaget at de vurderer også at dette i stor grad virker begrensende på konseptets muligheter med tanke på areal, da det er avhengig av et flytebroprosjekt for å kunne realiseres i tillegg til å bare kunne plasseres på områder hvor flytebroer er aktuelt.