Faktabasert kunnskap – et svar til Coast Seafood

Coast Seafood mener at Vitenskapelig råd for lakseforvaltning bygger sine vurderinger på manglende kunnskap. Det må forbli deres meninger. For Østfold Energi er det viktig at alle vurderinger og beslutninger om miljø og forvaltning av villaks tas på grunnlag av en faktabasert og ikke minst anerkjent tilnærming.

Det er positivt at Coast Seafood ønsker en enhetlig forvaltning av atlantisk laks i Norge. Vi ser frem til resultatet av dette og til hvilke initiativer de vil ta i fremtiden. Vi har alle et ansvar her og det er viktig at aktørene får eierskap til de problemstillingene som ligger sin virksomhet nærmest. Likevel kommer administrerende direktør Sverre Søraa med påstander i sitt innlegg 13.januar vi ikke kan la stå ubesvart.

Coast Seafood viser til vannføringskurven fra Stuvane og spør om lakseungene har det bra under slike forhold. Miljødesignstudien har også vurdert dette, og konkludert med at vannføring ikke er en flaksehals i Lærdalselva. Det som derimot er viktig er å unngå brå vannstandsendringer.  Derfor har vi besluttet at vi skal bruke den hydrauliske modellen som ble utviklet av NTNU, og som Østfold Energi har bidratt med feltdata til gjennom miljødesignprosjektet, som beslutningsstøtteverktøy. Dette for å styrke vår kompetanse om hvilken områder i elva som er sårbare for tørrlegging/lave vannstander.

Dette er forøvrig et godt eksempel på hva en faktabasert tilnærming kan gi av kunnskap til oss, slik at vi bedre kan tilpasse vår drift til laksen og sjørettens fordel.

Coast Seafood skriver at Miljødesignrapporten ikke foreslår tiltak for produksjon av smolt i øvre deler av Lærdalselva. Det de ikke er klar over er at pålegget fra Miljødirektoratet er mer omfattende enn selve Miljødesignrapporten. Pålegget tar også for seg krav til undersøkelser om fremtidig kultivering av hele vassdraget (Sættem, L.M. 2018. Forslag til kultivering av laks i Lærdalsvassdraget, Lærdal kommune, Sogn og Fjordane ISBN 978-82-93568-17-9). Kultiveringspraksisen skal vurderes løpende i henhold til resultatene av de årlige gyte- og ungfisktellingene (som vi også er pålagt å bekoste), og effekten av de fysiske tiltakene som tiltaksplanen til slutt konkluderer med.

I tillegg synes vi det er spennende at undersøkelser av ungfisktettheter i Lærdalselva i 2019 (Sættem, L.M. 2019 Resultatrapport høsten 2019 Ungfisk i Lærdalselva) påviste en tetthet av lakseunger fra ett til to år på cirka 60 individ per 100 kvadratmeter på lakseførende strekning opptil Sjurhaugsfoss. Dette indikerer en meget god ungfiskproduksjon i Lærdalselva sammenlignet med andre elver.

Figuren er hentet fra NINA rapport 1303, Vurdering av metodikk for andregenerasjons gytebestandsmål for norske laksebestander, og viser et mål på bærekapasitet for 1+ laksunger og optimal eggtetthet for et utvalg elver.

Forhold rundt den øverste trappa, klekkeriet og utsetting /kultivering i Borgund er som vi nevnte i forrige innlegg, noe vi ikke har myndighet til å beslutte og vi avventer myndighetenes tilrådning på dette.

Vi er positive til debatter rundt villaksens i Lærdalselva, men vi håper Coast Seafood tar direkte kontakt med Østfold Energi om det skal refereres til fakta om vår virksomhet i fremtiden.

Østfold Energi finansierer mange prosjekter i Lærdalselva akkurat nå, som vi gleder oss til å se resultatene av. Vi ønsker Coast Seafood lykke til med sitt arbeid med å bidra positivt til bedre forhold for villaksen.