Evne fikk avslag på ti utviklingstillatelser

Nyheter
833

Søknaden gjaldt konseptet Wave Master.

Fiskeridirektoratet har etter en helhetsvurdering kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller kravet om betydelig innovasjon.

I avslaget heter det at dersom ny teknologi skal kunne betegnes som innovasjon må det godtgjøres at teknologien kan realiseres.

«Fiskeridirektoratet finner at det er utført en strukturell styrkeevaluering av noen enkeltelementer i konseptet. Fiskeridirektoratet kan imidlertid ikke se at det er utført en globalanalyse av konstruksjonen, stabilitetsbetraktninger eller en fortøyningsanalyse. En globalanalyse hadde gitt et bedre bilde av kreftene som vil påvirke konstruksjonen.»

Leddet offshoreanlegg
Konseptet Wave Master skal ifølge søknaden bestå av et leddet offshoreanlegg i stål med en bølgebryter forankret på svai gjennom en bøyeløsning. Evne oppgir i søknaden at konstruksjonen skal testes ut på en skjermet lokalitet, men at konseptet er ment for eksponerte lokaliteter.

Det fremgår av søknaden at første ledd bak baugen skal bestå av en fôrflåte med generatorer, luftkompressorer, batteribank, drivstofftanker, ensilasjesystem og et lite tilfluktsrom.

Evne legger opp til at konseptet skal bestå av syv moduler: vippebaug, fôrflåte og fem notmoduler. Mellom modulene skal det monteres stag med gangvei i ytterkantene.

Sårbart for uforutsette hendelser
Fiskeridirektoratet vurderer i avslaget at «fri væskeoverflate» kan være problematisk.

Fiskeridirektoratet vurderer også at konseptet er sårbart for uforutsette hendelser, siden det er avhengig av å ligge på svai.

«Dersom turreten låser seg eller noe annet uforutsett inntreffer og havdønningene ikke treffer rett på bølgebryteren, er det Fiskeridirektoratets vurdering at det kan være en reell fare for havari. Fiskeridirektoratet kan ikke se at det er skissert løsninger for dette i søknaden.»