Enstemmig seier til Salgard mot staten i Oslo tingrett

Nyheter
817

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) må også betale Salgard 2,3 millioner kroner i saksomkostninger.

KFIR slo i januar i fjor fast at luseskjørt-patentet til Tromsøfirmaet Salgard aldri skulle vært innvilget.

Patentet, som gjerder på et gjennomstrømbar luseskjørt, har igjen blitt kjent gyldig etter at Salgard vant saken mot KFIR i Oslo Tingrett. I domsavsigelsen heter det:

«Retten er enig med KFIR i at en observasjon av skjørtets permeabilitet vil være en sentral nøkkel til forståelsen av oppfinnelsen… Retten er derimot ikke enig med KFIR i at allmennheten gjennom observasjon av de to episodene under forsøkene på Fornes ville forstå at det var vanngjennomtrengelige skjørt som ble benyttet. Etter rettens syn er klagenemndas rettslige tilnærming til spørsmålet om hvordan allmennheten ville observere anlegget for generell og virkelighetsfjern. Retten er også uenig med KFIR i at det var mulig å se at skjørtene var vanngjennomtrengelige fra den posisjonen hvor klagenemnda mener at allmenheten kunne forventes å oppholde seg.»

Vil ikke kunne se at nettet var permeabelt
Retten skrive videre at det rettslige utgangspunktet er at en oppfinnelse er tilgjengelig dersom den kan observeres og at det er muligheten for slik observasjon som er avgjørende. Retten mener at vilkåret om allmenn tilgjengeliggjøring må vurderes mer konkret opp mot omstendighetene i den enkelt sak enn KFIR har gjort i sitt vedtak.

«Etter rettens syn må det både tas hensyn til hva slags oppfinnelse det er tale om, måten den har blitt synlig på og til risikoen for at en synliggjøring av oppfinnelsen faktisk vil føre til at noen observerer den.

I vår sak er det ikke bestridt at Salgard hadde valgt et avsidesliggende sted for utprøvingen av luseskjørtene. Salgards opplysninger om at ingen uvedkommende ble observert i nærheten av anlegget under hele testperioden er heller ikke bestridt. Utprøvingen ble foretatt i en bransje og en periode preget av stort fokus på å finne løsninger på problemene med lakselus, men hvor ingen hadde tenkt på / tro på løsningen med å bruke permeable luseskjørt.»

Ugyldig vedtak fra KFIR
Rettens skriver at en riktig tilnærming vil være at den allment tilgjengelige informasjonen fra forsøkene er det som ville kunne observeres ved en passering forbi anlegget – utenfor beskyttelsessonen – og hvor observatøren ikke har hatt særlig fokus rettet mot skjørtenes permeabilitet. I domsavsigelsen heter det videre:

«Etter rettens syn ville en person som passerte anlegget på Fornes ikke se at nettet var permeabelt – hverken under nedloddingen eller vaskingen. Retten har fått framvist det aktuelle nettet som ble benyttet, og legger til grunn at man gjennom en isolert observasjon av skjørtet – fra en avstand på noen meter – ikke vil være i stand til å se at det har masker.»

Oppsummert er rettens vurdering at ingen av KFIRs anførte mothold kan anses nyhetshindrende etter patentloven og konklusjonen om at patentet må oppheves er derfor feil, og KFIRs vedtak må kjennes ugyldig.