Disse sysselsetter flest innen leverandørnæringen i vest

Nyheter
334

Vestlandsrådet (et politisk samarbeidsråd mellom de fire fylkeskommunene på Vestlandet) har engasjert IRIS for å gjennomføre en studie av
kompetansebehov i år og fram mot 2020 hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet.

IRIS har valgt en relativt bred definisjon av leverandørnæringen, så lenge det som leveres er en spesialisert vare/tjeneste til Havbruksnæringen. Tabellen viser de 28 største virksomheter innen leverandørnæringen til sjømatnæringen, Vestlandet 2016. Ansatte sjømat’ er ikke totalt antall ansatte ved enheten, men oppgitt eller anslått antall ansatte som faktisk jobber med sjømatrelatert virksomhet. Kilde: Survey sjømatpopulasjon

Det er gjennomført elektronisk survey og telefonintervjuer med svar fra 186 bedriftsenheter som representerer rundt 50 prosent av all sysselsetting hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet.

Totalt er det ansatt folk hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri i 90 av Vestlandets 121 kommuner.

Utstyrsleverandørleddet rekrutterer flest
Rapporten slår fast at det er rundt 8.100 sysselsatte hos leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri på Vestlandet. Av dette er 600 ansatt innen biomarin industri og 7.500 hos leverandørene. Utstyrsleverandøren er derfor det største segment hos leverandørene. Fôr, medisin og FoU er nest størst.

Av bedrifter som ikke inkluderer offentlig forvaltning eller forskning, troner selskapene Sølvtrans, OptimarStette og Rostein som de selskapene som  sysselsetter flest i leverandørindustrien (se tabell for fullstendig liste).

I tillegg har Vestlandet flere leverandøransatte enn resten av landet til sammen. Biomarin industri har også sitt klare tyngdepunkt på Vestlandet.

Trenger kompetanse fra mange ulike fagmiljøer
De fire vestlandsfylkene (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) står for nesten halvparten av samlet norsk fiskeeksport. Vestlandet huser også store deler av leverandørvirksomhetene til sjømatnæringen, og er således regionen med størst verdiskaping fra ringvirkninger

I 2014, på oppdrag fra Sett Sjøbein, gjennomførte SINTEF (2014) en kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i den nasjonale sjømatnæringen.

Ett hovedfunn i rapporten er at leverandørnæringen synes å a større behov for ansatte med høyere utdanning enn primærvirksomhetene innen fiskeri, oppdrett og fiskeindustri. En betydelig andel av de ansatte i leverandørnæringen har fagutdannelse, og en stor andel av disse har dette i klassiske industrifag.

Ansatte i direkte sjømatrelatert virksomhet, Vestlandet 2016. Kilde: IRIS sjømatpopulasjon

Vestlandsrådet har vedtatt en strategi om at Vestlandet skal ha en marin klynge i verdensklasse. Strategien slår fast at sjømatnæringen er en kunnskaps- og teknologiintensiv næring som trenger å rekruttere folk fra mange ulike fagmiljø.

Fem store
De fem største ‘leverandørkommunene’ er Bergen, Ålesund, Karmøy, Vågsøy og Flora.

Mot 2020 ventes 2 200 nye arbeidsplasser innen leverandører til sjømatnæringen og biomarin industri, hvor av høyere utdannede 40 prosent og fagarbeidere 40 prosent. Sysselsettingsveksten ventes å bli sterkest innen utstyrsleverandørsegmentet.