Dette vil Sjømat Norge gjøre for å heve RAS-kompetansen i Norge

Nyheter
788

To ting må til: En modernisering av Havbruksstasjonen i Tromsø og en oppbygning av ei faggruppe ved Norges Fiskerihøgskole (NFH), som skal ha fokus på FoU og utdanning av kandidater på master- og doktorgradsnivå innen RAS-biologi og -teknologi.

– Erfaringene fra næringen så langt viser at en stor andel av nye RAS-anlegg som settes i drift har hatt utfordringer som delvis må kunne tilskrives manglende kompetanse på området. Resirkulering av sjøvann vil medføre ytterligere utfordringer. Her er kunnskapsgrunnlaget svært begrenset og Forsknings– og utviklingsbehovet stort, sier Marit Bærøe, regionsjef havbruk nord i Sjømat Norge.

Samtidig trekker hun frem at det en kjensgjerning at det på norske universiteter er en generell mangel på kompetanse og svakt utviklede undervisningstilbud innen dette fagområdet.

Regionsjef Marit Bærøe i Nordnorsk Havbrukslag. FOTO: Sjømat Norge

– Dette gir naturlig nok underdekning av universitetsutdannede kandidater med slik kompetanse (RAS) og mangel på kompetanse i næringen, sier Bærøe.

Havbruksstasjonen
– Overgangen fra tradisjonelle gjennomstrømningsanlegg til RAS-anlegg skaper helt nye utfordringer og høyere krav til kompetanse enn det næringen har vært vant med til nå. RAS-anleggene er teknologisk sett meget avanserte samtidig som produksjonsmiljøet for fisken er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle produksjonsmetoder, sier Bærøe.

Kunnskap om samspillet mellom teknologi, vannkvalitet, fiskehelse, fiskevelferd og hvordan disse forholdene påvirker kvaliteten på smolten og fiskens prestasjon etter overføring til sjøvann blir i høy grad satt på prøve, trekker hun frem.

Som et ledd i å heve kompetansen vil det nå skje en modernisering av Havbruksstasjonen i Tromsø (som er eid av Universitetet i Tromsø (UiT) og Nofima), ved å etablere et nytt forskningsanlegg for fiskeproduksjon i resirkulerte vannsystemer. Etter planen vil dette småskala forskningsanlegget, som er kostnadsberegnet til cirka 40 millioner kroner, stå klart til bruk i 2020.

– Anlegget vil legge grunnlaget for et kompetanseløft innen design og optimal drift av RAS-anlegg, sier Bærøe.

Næringsfinansiert professorat
Bærøe forteller at oppdretterne i nord har gjennom Sjømat Norge havbruk nord vært i kontakt med UiT-Norges arktiske universitet, og vil bidra til å bygge opp et robust fagmiljø innen RAS-biologi og -teknologi.

Et knippe selskap i nord har gått sammen for å spleise på et næringsfinansiert professorat innen RAS.

– Dette professoratet vil bli tilknyttet forskningsgruppen for Havbruk og miljø ved NFH. I tillegg vil UiT bidra med en ingeniørstilling, en stipendiatstilling og såkalte II-erstillinger for raskt å kunne bygge opp et fagmiljø på området. Dette samarbeidet mellom UiT og havbruksnæringen vil være viktig for å heve kunnskapen for å løse flere av de utfordringene vi står overfor innen RAS, sier Bærøe.

Et slikt professorat har normalt en varighet på fem år før universitetet overtar det økonomiske ansvaret for stillingen.