Dåfjorden Klekkeri fikk nei til fôrstasjon plassert inne i tradisjonell merd

Nyheter
792

Fiskeridirektoratet har avslått søknaden på én utviklingstillatelse for en prosjektperiode på syv år fordi det omsøkte prosjektet med fôrstasjon ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

Det skriver direktoratet i sitt avslag til Dåfjorden Klekkeri torsdag morgen.

Det omsøkte konseptet er en fôrstasjon plassert i en tradisjonell merd hvor fôrstasjonen skal gjøre det mulig å ta fisk ut fra merden til behandling under hele produksjonsperioden via et utløpsrør i bunnen av fôrstasjonen. Utløpsrøret skal være tilkoblet en mammutpumpe som pumper fisken opp over vannoverflaten. Vannet siles her av fisken før den sendes tilbake til hovedmerden.

Søker skriver at hensikten med konseptet er at fisk skal behandles før lakselusen setter seg fast på fisken. Ifølge søknaden skal fisk kunne tas ut for behandling via utløpsrøret i bunnen av fôrstasjonen ved varsel om lus.

Selve fôrstasjonen skal konstrueres som en «mini-merd» inne i hovedmerden, med oppheng i egen flytekrage.

Innebærer et nyhetselement
Direktoratet skriver i avslaget at mammutpumpeteknologi og avsiling er kjent fra akvakulturnæringen fra før. Fiskeridirektoratet vurderer at disse elementene er eller har vært i kommersiell bruk i næringen. Direktoratet finner imidlertid at selve fôrstasjonen med løsning for å ta ut fisken innebærer et nyhetselement.

Samlet sett vurderer Fiskeridirektoratet at konseptet er en ny og alternativ metode til tradisjonelle metoder for flytting og behandling mot lus. Derimot anser de ikke teknologien som en metode for å forebygge lusepåslag, slik det hevdes i søknaden.

«Vi finner det imidlertid ikke sannsynliggjort at metoden vil kunne bidra til bedre fiskevelferd og fiskehelse… Til tross for at det omsøkte konseptet har et nyhetselement vurderer Fiskeridirektoratet dermed at den omsøkte teknologien ikke innebærer «betydelig innovasjon».»

Forutsetter at fisken spiser
Direktoratet nevner også i avslaget at prosjektet legger opp til at man skal sette i gang behandlingen når det varsles om lus i området, ut i fra forutsetningen om at lusecopepodittene vil falle av ved pumping og overrisling.

«Til dette vil Fiskeridirektoratet bemerke at per i dag er lusesmitte en kontinuerlig prosess i store deler av året. For at den beskrevne metoden skal ha effekt vurderer direktoratet at fisken må gjennomføre den beskrevne behandlingen regelmessig. Det forutsettes også at all fisken faktisk er motivert til å spise, noe som kan variere med helsetilstand og smittesituasjon. Hvis svekket fisk med høye infeksjoner ikke spiser, vil den heller ikke inngå i behandlingen.»