– Bjørøya har utsatt større behandlinger mot lakselus takket være smart bruk av rognkjeks

Nyheter
1398

Nok rognkjeks og fokus på mer strategiplanlagte utsett er noe av det lakseprodusenten peker på som avgjørende for å lykkes. 

Det er lett å glemme at rensefisken som svømmer rundt i merdene hver dag kan gjøre en formidabel jobb for oppdretterne. I dag snakkes det kanskje mest om rensefiskens kår og at svinnet er for høyt. Samtidig får stadig flere oppdrettere til å bruke rensefisk på en god måte.

Bjørøya er et av selskapene som nå høster god erfaring ved bruk av rognkjeks som forebyggende tiltak. God utnyttelse har gjort at de i lengere perioder har unngått annen større behandling, og på den måten spart fisken for negativ håndtering.

– Vi er nå i sluttfasen med utslakt av våre høstutsett fra 2019, der vi ser gode produksjons- og slakteresultater med stor og fin laks av høy kvalitet. Samtidig jobber vi for vekst og lite lakselus på våre siste høstutsett fra 2020, der vi nå går inn mot våravlusingsperioden i vår sone. Det er viktig å ha minst mulig lus både før og etter vårperioden, med tanke på smittepress og kommende stigende sjøtemperaturer, forteller Eskil Bendiksen, som er FoU-leder hos Bjørøya.

Lusestatus (hunnlus per fisk) for en høst 2020-lokalitet hos oss med ca. 1,3 mill. laks, med utsettstidspunkt av rognkjeks (stjerner) (Ukentlig lusetall fra Barentswatch for Bjørøya-lokaliteten Kråkholmen).

God er faring med rognkjeks som forebyggende tiltak
I dag benytter Bjørøya kun oppdrettet rognkjeks fra Namdal Rensefisk. Bendiksen påpeker viktigheten av å ha nok rognkjeks, og basere driften på mer strategiplanlagte utsett.

– Vi satser på mest på rensefisk i de kalde temperaturmånedene som høst vinter og vår. Når sommer- og høstmånedene starter, og når behovet for mekanisk behandling på stor fisk normalt øker, tar vi ut rognkjeksen før den perioden starter, sier Bendiksen.

Han forteller videre at de i de to siste årene har hatt tre høstlokaliteter der de har oppnådd stabilt lave lusetall i mer enn første halvdel av produksjonssyklusen.

Dyktige ansatte med riktig fokus på god røkting av rognkjeks er viktig. (Alexander Hoddø Breistrand, Geir Hanssen og Oda Sofie Torseth Blengsli, Driftsteknikere, Bjørøya. Foto: Bjørøya

– Vi har her lyktes med kontroll av lakselusnivå i opptil et år med forebyggende tiltak som rognkjeks, og hatt lav registrert dødelighet av rognkjeks. Dette har ført til at vi har kunnet både utsatt og unngått større behandlinger som mekanisk avlusing i perioder. Etter siste høstutsett opplevde vi noe økt lusepress i november og januar, men med strategiplanlagte suppleringsutsett av rognkjeks underveis i produksjonen, sammen med helsefôr, luseskjørt og synkende sjøtemperatur, har vi lyktes med nedgang for alle lusestadier kort tid etter suppleringer, forklarer Bendiksen.

Glad for stor interesse rundt rensefisk
Bendiksen ser viktigheten av at det er stor aktivitet i hele oppdrettsnæringen og i FoU-miljøene for å optimalisere bruken av rensefisk.

– Vi ønsker å være kunnskapssøkende og nyskapende, og er delaktig i mye FoU-aktivitet tilknyttet temaet rognkjeks.

Det som spesielt trekkes frem er forskningsprosjektet CycLus, som drives i samarbeid med blant annet institusjonene Nord universitet, NTNU, NOFIMA, Norsk Regnesentral og Veterinærinstituttet, og løper ut 2023. FoU-prosjektet innebærer forskningsarbeid for temaene miljøberikelse, genetikk, fiskehelse og -velferd, utsettsstrategier og gruppemerking og atferdsstudier av rognkjeks i storskala system.  Ved å blant annet merke rognkjeks og laks har man kunne fått innsyn i deres atferdsforskjeller i merd.

Volumbruk (tredimensjonal posisjonering) til individer av rognkjeks (venstre) og laks (høyre) i perioden november til februar på lokalitet Kråkholmen. Rognkjeksen viser sterk tendens til å oppholde seg i rognkjeksskjulet i vest og langs merdens nordlige vegg. Laksen viser derimot tendens til å ta i bruk hele merdvolumet. Kilde: CycLus-prosjektet.

Liten rognkjeks spiser mest lus
Fiskehelsesjef i Bjørøya, Mads Kristiansen, ønsker også å sette fokus på et annet viktig prosjekt. Det er samarbeidet med rensefiskanleggene Namdal og Nordland Rensefisk, hvor Aqua Kompetanse har utført prøvetakingen.

– Dette har resultert i den nylige utgitte håndboka for oppfølging av rognkjeks.  Her har arbeidet fokusert på oppfølging av levende rognkjeksbeholdning i sjø, med vekt på velferdsindikatorer, utsettsstrategier og mageinnholdsanalyser, forteller Kristiansen.

Kristiansen og Bendiksen mener at det er viktige funn som kan implementeres hos andre oppdrettere.

Effektiv lusespiser. Foto: Marthe Austad, Aqua Kompetanse AS

– For oss er det ønskede målet å ha så mange gode lusespisere som mulig. Vi har sett gjennom dette prosjektet at jo større rognkjeksen blir, desto mindre lus spiser den. Den beste lusespiseren er ofte under 100 gram, understreker Kristiansen.

Han forteller videre at undersøkelsene viser at rognkjeks har stor variasjon i diett og vekst.

– Vi tror derfor det er viktig å avle på en rognkjeks som vokser sakte slik at den ikke så raskt vokser ut av det vi kaller for «lusespisevinduet», mener Kristiansen.

God appetitt
Men alt tyder på at rognkjeksen hos Bjørøya gjør jobben.

– Denne uka er det funnet mer lus i en rognkjeks enn totalt på lusetelling på de to lokalitetene hos oss. Det er artig! Når man har noen sånne som går rundt i merdene, uavhengig om det er fem eller 40 prosent av beholdningen, er det klart at det vil utgjøre en effekt når man opererer med lave lusetall, sier Bendiksen.

Spist lus fra mageinnhold fra en god rognkjeks. Foto: Marthe Austad, Aqua Kompetanse AS

Men selv om det er gode resultater er FoU-lederen klar på at dagens bruk og hold av oppdrettet rensefisk i sjø er utviklet i løpet av en forholdsvis kort tidsperiode. Derfor er mye av rensefiskstrategiene fremdeles basert på kontinuerlig utvikling og optimalisering ved prøving og feiling.

– Ettersom vi og andre kontinuerlig videreutvikler bruk av rognkjeks i lakseoppdrett, kan vi raskt implementere optimaliserte metoder og strategier basert på nye funn og oppbygd kunnskap i vår drift her. Vi ser at bred erfaringsdeling her mellom ulike miljøer er viktig, sier Bendiksen.

Avgjørende med avl på rognkjeks
I tillegg til alle prosjekter Bjørøya er delaktige i, mener de at avlsprogrammet til AquaGen og Namdal Rensefisk med egenprodusert rognkjeks blir spennende å følge i sjøen.

Kristiansen påpeker viktigheten av å drive avl på rognkjeksen på lik linje med laksen.

– Det vil ha stor betydning og vi håper at vi kan få samme fremgangen på rognkjeks som på laks. Men det er klart at man må gjennom noen generasjoner før man ser effekten av de genetiske seleksjonene. Det samme gjelder for vaksineutvikling. Dette er ikke gjort over natta, men det gjøres en formidabel innsats og alle er interessert i at rensefisken skal ha det best mulig. Det vi ser på som viktig er å avle på helse og sykdomsmotstand. Et annet viktig felt er beiteeffektivitet, som vi har nevnt tidligere, sier Kristiansen.

Eskil Bendiksen som er FoU-sjef Bjørøya. Foto: Bjørøya

Fremdeles utfordringer
Næringen kommer stadig lenger med å forstå og videreutvikle gode strategier for bruk av rensefisk, men både Kristiansen og Bendiksen erkjenner at næringen fremdeles har utfordringer. Dette er spesielt knyttet til bruk og hold av rognkjeks i sjø som lusespiser, i tillegg til kontinuerlig lusesmittepress og behandlingsbehov.

– Vi som oppdrettere opplever økte og strengere myndighetskrav om dokumentasjon for god fiskevelferd og implementering av tiltak for økt velferd for rensefisk i sjø. Dette jobber vi aktivt med, og de mest kritiske punktene vi opplever som næringsaktør er beholdningskontroll, fôring og gjenfangst av rognkjeks. For beholdningskontroll går det på bedring av systemer og rutiner for å registrere helsestatus og dødelighet mer nøyaktig. Tilknyttet fôring vet vi nå at rognkjeks kan ha en veldig variert og sammensatt diett, og det kan derfor være utfordrende og til hver tid vite hva som er optimal fôringsmetode for rognkjeks, sier Bendiksen.

Han forteller at de nå tester ut en ny type fôrblokk for rognkjeks, som muligens kan utgjøre en bedre fôrtilgjengelighet enn fôrpellets. I tillegg jobbes det med bedring av metoder for gjenfangst og utfisking av rognkjeks.

Selskapet går også inn i en ny tid.

– I vårt første driftsår nå etter vår avsluttede direkte samdrift med våre gode naboer og kolleger i Midt-Norsk Havbruk, blir det spennende med egen erfaringsoppbygging ved bruk av rognkjeks for egen drift av kommende vårutsett av laks. Vi har håp om fortsatt god fiskehelse- og lusestatus i både nåværende og kommende utsett, og vi fortsetter videre satsing på erfaringsbasert forebyggende avlusing ved bruk av rognkjeks i sjø, avslutter Bendiksen.