Bio Marine mener dagens forslag om grunnrenteskatt er skatt på dyktighet

Meninger
0

Hvis dyktighet skal beskattes ekstra, blir vi mindre dyktig.

Myndighetene mener dagen laksenæring skal ilegges en ekstraskatt på grunn av at
norske fjorder gir ekstraordinære fordeler sammenlignet med utenlandske konkurrenter (spesielt gunstige miljøforhold). Laksebransjen beslaglegger sjøareal og har ekstraordinært klimaavtrykk.

Vår motsvar til dette er:

Norske fjorder er godt egnet til lakseoppdrett, men flere andre lakseproduserende nasjoner har tilsvarende gunstige forhold. Hovedforklaringen til Norges ledende rolle kommer av dyktige oppdrettere og en meget kompetent underleverandørindustri som jobber godt sammen. Utenlandske oppdrettere prøver hele tiden å kopiere hva som gjøres i Norge.
Laksebransjen legger beslag på sjøarealer og gir utslipp, men da må også myndighetene stille tilsvarende krav til andre matproduserende næringer.

Det totale arealet som merdanleggene beslaglegger er relativt begrenset og utgjør kun cirka 0,5 prosent av det totale fjordarealet. Produksjon av laks og ørret er nesten fem ganger større enn kjøttproduksjonen i norsk landbruk. Hvis en skal ha kjøttproduksjon med minst mulig klimaavtrykk, er oppdrett av laks svært effektiv og kåret til verdens mest bærekraftige proteinproduksjon av Coller FAIRR Protein Producer Index, den mest detaljerte vurderingen av de største kjøtt-, meieri- og oppdrettsfiskprodusentene i verden.

Bio Marine mener derfor at grunnrenteskatten i hovedsak er skatt på dyktighet, og at det er politisk enkelt å peke på en næring som tjener penger og å pålegge denne næringen ekstraordinære byrder.

Vi tror dette er lite konstruktivt av to årsaker:

Hvis dyktighet skal beskattes ekstra, blir vi mindre dyktig.

En så hard samlet beskatning (80 prosent) vil føre til nedsatt utvikling og gradvis mindre grunnlag for skatt i fremtiden.

Næringen har strekt ut en hånd og er villig til å skatte mer av sitt overskudd og foreslår en
overgangsordning frem til et mer gjennomarbeidet forslag ligger på bordet. Vi råder regjeringen til å ta denne muligheten, spesielt Senterpartiet som tufter sin eksistens på distriktspolitikk. Ettermælet til Senterpartiet kan bli svært dårlig med et såpass både nærings- og distriktsfiendtlig forslag til skattlegging av kystens viktigste fremtidsnæring.