Benchmark tapte ankesak: – Trakassering. Saka har kosta oss over 200 mill. kroner, seier motparten

Nyheter
2018

Neptune Pharma er frifunnen i Borgarting lagmannsrett. Neptune-direktør Adrian Endacott omtalar saka som trakassering og kjem med grove skuldingar mot saksøkar Benchmark og Fish Vet Group (FVG).

Det var 3. mars 2016 at Neptune Pharma og Europharma vart reinvaska i Oslo Tingrett, etter at Benchmark meinte Neptune hadde benytta konfidensiell informasjon om produktet og produksjonen av Salmoson Vet for å produsere Azasure Vet (tidlegare Trident Vet).

Pågått i tre år
Deretter anka Benchmark til Borgarting lagmannsrett.

Den 20. desember kom dommen som avviste anken til Benchmark som resulterer i at selskapet må betale 1,8 millionar i sakskostnadar til Neptune Pharma. Saka har pågått i tre år.

Då Benchmark anka, meinte dei at tingrettens vurdering var mangelfull og uriktig, og reiste samstundes spørsmålet om handlingane skal dømmast etter engelsk eller norsk rett.

– Trakassering
Neptune-direktør Adrian Endacott er sitert på følgjande til The Fish Site:

– FVG og Benchmark har i 40 månadar brukt det norske rettssystemet til å trakassere meg, min far, og selskapa mine. Me har vore beskyldt for fullstendig uriktige påstandar om tyveri av FVG og Benchmarks forretningshemmelegheiter.

– Den økonomiske skaden Benchmark og FVG har forårsaka Neptun med desse falske påstandane dei siste 40 månadane er anslått til å vera over 200 millionar kroner. I tillegg til økonomisk skade er det ei menneskeleg side i denne saka. Saka har lagt ei tung byrde på familien min, som ingen bør gå gjennom. Det kjem eg aldri til å tilgi.

No antyder Endacott at han vil ta Benchmark og FVG til retten for å få kompensert for det økonomiske tapet forårsaka av den langvarige rettsstriden.

Dommen
Om problemstillinga skriv tingretten:

«Graden av særpreg ved et kjennetegn er av betydning ved vurderingen av både kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. «Trident» må anses som et særpreget og sterkt varemerke, som gir en vid beskyttelse mot forvekslingsfare. Spørsmålet er om de saksøktes salg av varer med kjennetegnet «Trident Vet» medfører at den aktuelle omsetningskretsen vil tro at selskapenes varer stammer fra samme produsent eller leverandør som innehaveren av ordmerket «Trident».

Det har etter norsk rett vært vanlig å si at forvekselbarhet foreligger dersom det må regnes med at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil. I dommer fra EF-domstolene har det vært vanlig å se på hvordan gjennomsnittsforbrukeren av den aktuelle produkttype vil oppfatte varemerkene. I Rt. 2008 side 1268 uttaler Høyesterett at det ikke ligger noen realitetsforskjell i de to tilnærmingsmåtene. Spørsmålet er om gjennomsnittsbrukeren av veterinære legemidler mot lakselus vil blande merkene «Trident» og «Trident Vet» sammen.»

Dette seier lagmannsretten
«Til tross for disse forskjellene kommer man ikke utenom at begge produktene knytter seg til lakseoppdrettsnæringen og beskyttelse mot skadelige elementer. Sett hen til det særpregede merket «Trident» samt at kjennetegnene er svært like, er retten likevel kommer til at kravet om forvekselbarhet er oppfylt. Den faktiske bruken av produktnavnet «Trident Vet» er ikke gjort på en slik måte at det er tydelig at det ikke finnes noen forbindelser mellom Benchmarks ordmerke og Neptunes produkt. Det er klar sannsynlighetsovervekt for at kjøpere av «Trident Vet» har oppfattet av produktet har en kommersiell tilknytning til innehaveren av varemerket «Trident». Neptune har ikke forsøkt å distansere seg fra Benchmarks og FVGs virksomhet. Tvert om har Neptune lansert et kopiprodukt av FVGs produkt Salmosan.

Neptune og Europharma har anført at det må legges vekt på at omsetningskretsen er særlig oppmerksom, og har nærgående kjennskap til aktørene i bransjen, slik at det av denne grunn er liten fare for forveksling. Retten er enig i at omsetningskretsen er profesjonelle aktører, som har et bevisst forhold til hvilke varer og tjenester de har behov for, samt at omsetningen i betydelig grad skjer ved personlig kontakt og dialog. Retten deler likevel ikke synet om at dette tilsier at forvekslingsfaren er liten.

Det er ikke opplyst om tilfeller av faktisk forveksling. Dette har naturlig nok sammenheng med at Benchmark/FVG ennå ikke har lansert noe produkt med kjennetegnet «Trident». Ved vurderingen av om det foreligger slik forvekslingsfare som omfattes av lovbestemmelsen, er det uansett ikke av avgjørende betydning i hvilken utstrekning det rent faktisk har funnet sted tilfeller av forveksling.»