Får refs for regnskapsrot

Veterinærinstituttets regnskap har store feil og mangler for tredje år på rad. Det fremgår av en dagsfersk rapport fra Riksrevisjonen.

Nyheter 18.10.2016
Av Aslak Berge
 

Riksrevisjonen kan heller ikke i 2015 uttale seg om Veterinærinstituttets regnskap.

– Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for å sikre at underliggende virksomheter avgir korrekte regnskaper. Vi ser det som sterkt kritikkverdig at departementets styring og oppfølging av virksomheten ikke har ført til nødvendige forbedringer, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en rapport som er offentliggjort tirsdag.

Revisjonen har påvist vesentlige svakheter i instituttets økonomistyring og internkontroll, og konstaterer at regnskapet ikke er egnet til å gi pålitelig styringsinformasjon. Dette øker risikoen for at beslutninger blir tatt på feil grunnlag. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har tidligere bedt Landbruks- og matdepartementet om å påse at instituttet etablerer rutiner og kontrolltiltak som sikrer at regnskapet kan bli godkjent, heter det videre i rapporten.

– Vi tar det meget alvorlig at Riksrevisjonen finner å ikke kunne uttale seg om regnskapet til Veterinærinstituttet. Vi har jobbet iherdig i 2015 og 2016 – og jobber videre – ved instituttet for å forbedre økonomimodell og internkontroll med godt håp om å lykkes, sier konstituert administrerende direktør Merete Hofshagen i en kommentar til Riksrevisjonens merknader.